Realitní zprostředkovatel Michal Kovařík, IČ: 09681949 (dále jen „Zprostředkovatel“), který je povinnou osobou podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizuje Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

VOS je určen ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Zprostředkovatele dozvěděly o protiprávním jednání, které:

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je pro Zprostředkovatele činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Oznámení je možné podat na elektronické adrese: michal.kovarik@taurum.cz

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde: https://michal-kovarik.cz/ochrana-osobnich-udaju

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb. Další informace o cookies najdete zde.

Nastavení